header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

250: Namni tokko haqqii tiyyaa yoo nadhoorkate horii isaa nabira jiru irraa hambifachuu danda’aa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Nama tokko bira dalageetiin horii na dhoowwatanii horii ani isaan bira kaayadhe. Ammoo horiin isaanii waan na bira jiruuf horima isaanii ka jarri na bira kaayee deeme kana keessaa horii tiyya fudhadhee, horii kana fudhachuun haqqii isaanii balleesse na jechisiisa moo akkam?

 

 

 

Deebisaa: Yoo namni tokko haqqii kankee fuudhee ka siif hin kennine taate ka isin horii isaa karaa biraatiin fudhattan taate hanga horii keessanii hanga Rabbiin isin quba qabu qofa keessaa fudhachuu ni dandeessa. Yoo garuu deebi’anii herreeganii hattuudha siin jedhanii maqaa keetis maqaa Islaama ka balleessan taate ufumarraa eeggachutu gaariidha.

 

 

Sheikh Alii Jim

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 91

Kanas dubbisi!

269: Dubartiin Surree uffattee Soomuun akkami?
216: Ilmi dhiiraa haadhaa fi abbaan isaa osoo hin beekin Nikaha hidhachuun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button