250: Namni tokko haqqii tiyyaa yoo nadhoorkate horii isaa nabira jiru irraa hambifachuu danda’aa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Nama tokko bira dalageetiin horii na dhoowwatanii horii ani isaan bira kaayadhe. Ammoo horiin isaanii waan na bira jiruuf horima isaanii ka jarri na bira kaayee deeme kana keessaa horii tiyya fudhadhee, horii kana fudhachuun haqqii isaanii balleesse na jechisiisa moo akkam?

 

 

 

Deebisaa: Yoo namni tokko haqqii kankee fuudhee ka siif hin kennine taate ka isin horii isaa karaa biraatiin fudhattan taate hanga horii keessanii hanga Rabbiin isin quba qabu qofa keessaa fudhachuu ni dandeessa. Yoo garuu deebi’anii herreeganii hattuudha siin jedhanii maqaa keetis maqaa Islaama ka balleessan taate ufumarraa eeggachutu gaariidha.

 

 

Sheikh Alii Jim

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 45

...

Back to top button
Close
Close