header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

259: Wudu’atanii qaama dhiqachuun rakkoo ni qabaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Yeroo qaama dhiqannu dura wudu’atanii qaama dhiqatan jechutu jiraa; yeroo qaama dhiqatan kana ammoo namni saala ufiitti bubbu’aa saalli kunis yeroo namni samunaan diqatuu qaamni saalaa nama garii ufirraa dadammaqaa yoo akkasii wudu’uni nama sani ni bada moo wudu’uni sun wudu’a sirriitii?

 

 

Deebisaa: Rakkoo hin qabu Rasuulli Rabbii ? wudu’ateetuma janaabaallee dhiqataa, wudu’ateetuma qaama isaallee dhiqata. Kanaafuu wudu’atanii qaama dhiqachuun rakkoo hin qabuu wanni wudu’a cabsaa tokkolleen hin jiru inshaa Allaah. Namtichillee dhufee Rasuula gaafatee ? qaama kiyya yoo harkaan itti bu’e akkamii jedhe. Maal yoo miila keetti buute maal taata jedheen Rasuulli ? hin cabu jechu. Garuu yoo abbaan ufii isaatii beekaa uf taphachiisee qaamuma isaatti niyyatee uf taphachiisee jedhe sun baaba biraatii wudu’a ni cabsa.

 

 

Sheik Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 243

Kanas dubbisi!

261: Salaata keessa du’aa’ii Afaan arabaatiin alatti godhuun akkami?
252: Salaatul Leeyiliin/ salaatni halkanii witrii malee ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button