Advertisements

249: Intalti takka heerumtee dubrummaa yoo hin qabaannee kan fuudhe maal godhuu danda’a?

  • Home
  • Bultii
  • 249: Intalti takka heerumtee dubrummaa yoo hin qabaannee kan fuudhe maal godhuu danda’a?
Estimated reading time: 2 min

Gaafii: Intalti takka yoo isiin heerumte dubraa mitii jedhan abbaan manaa, dhiiraan wajjiin turte jedhanii waa heddu irratti oofani. Dubartoota qofaa mitii abbaa mana kanaa isarraa nama waa himu hin agarree innillee yoo dubartii fedheen waliin deemee ka’ee intala dubraa fuudhe atuu dubraa mitii jechuuniin takkaa hin dhagayamnee sila zulmiin akkanaa dubartima qofa irratti deema moo abbaa manaa sunillee akka dubartii biraatiin wajji deemeef akka inni dhugumaanuu dubartii hin argin akkamitti beeynaa?

 

 

Deebisaa: Dhugaadha dubri waan irraa badutu jira yeroo hedduu. Kanaaf abbaan manaa sun intala dubraa irratti waa hima. Yoo ka dhugaan Rabbi sodaatee yoo dhugumaan waa badaniif yoo mallattoon jiru zamana ammaa waan ittiin hubatanii laalan heddutu jiraa yoo sanaan beekuu danda’e haqqii isaatii horii guddaa itti baasee dubra jedheetiin namni tokko hin tuqne jedhee horii itti baasee maqaa kanaan fuudhe. Kanaaf yeroo hedduu dhiirri wanni inni dubraafii dubraa mitii gaafatuuf sababaan tana. Yoo isiilleen seera keeyyattee namtichillee akka inni nama haraama takkaa hin seenin ta’u taate nin heerumaan yoo jiraatte isiinillee isarraa haqqii kana qabdi eeggachuudha qaba. Yeroo hedduu waan dhiirri dubra barbaadee dubra fuudhuuf yookii gursummeetti jedhanii gursummeettii fuudhuuf filmaanni isa bira jira jechuudha malee namtichii yoo dhaqeetiin dubartii birootiin wajjiin waan hin taane dalage hin ta’aafii ka isaa namni isa hisaabu hin jiru jechaa miti. Kanaaf dhiirri kun yoo ka dubartii biraatiin wajji ka deemu taate Rabbi sodaachutu isarra jiraa kun amaanaa isaaf Rabbi jidduu jirtu. Garuu ka dhiiraatiif ka dubraa wal too’achuu keessatti haala abbaan itti murteeffate. Dubra barbaadee fuudhuu isaa saniif dubrummaa isii himuufii dubrummaa dhabuudhaa himameef malee innillee gara biraa haa deddeemuu jechaa miti. Dhiirtichi takkaa dubartii argee hin beeynellee dubra jedhama. Dubri takkaa dhiira argitee hin beeynelleen dubra jedhamti. Qulqullinna Rabbiin isaanitti beeku santu laallamee maqaa saniin yaamamaa. Kanafuu dubra ka jedhan dubartii qofaa mitii dhiirtichi takkaa haraama hin seenin takkaa dubartii biraa fuudhee hin beekin akkasuma dubra jedhama. Daliilli dubbii kanaa gaafa A’ishaan Kadiijaa guddoo tuttuqxee haasoftu, Faaxumadhaan jetti mucattii Rasuulaatiin “ maal haati tantee ta abbaan kankee guddoo dubbataa oolan tun tama nam meeqa irra babbaheetuma zihaare mitii “ jetteetiin cinaa babbaatee dubbatti haati teenya A’ishaan yeroo hedduu. Hogguu sani faaxumaan Sabrii dhabdee akka malee qalbii cabdee Haatii teenya A’ishaan yeroo hedduu akkas naan jettii aabboo jettee isiin abbatti himannaan; wamaa mitii intala tiyya abshiir jedhiinii yoo ani dubrummaan ani isii argachuun uf dhaadde haati tanteellee anaa dubraa na argattee jedhii itti himi jedheen Rasuulli Rabbii ﷺ qalbii Faaxumaa fayyisuuf. Hogguu san Faaxumaan saniin ufirraa deebiftee eega sanii A’ishaanillee waan san takkaa hin deebifnee jechu. kana wanni irraa fudhanneef Haati tantee Khadiijaanilleen yoo an dhugaa hedduu isii faarsaa oolellee isiin anaa dubraa na argattee wanni isii gursummeettiif arrabsaniif hin jirtuu jechaa Rasuulli Rabbii Faaximaa fahamsiisee jechu. Yoo intalti takka yoo ka nama dhiiraa ka takkaa dubartii hin arginiin fuudhuu qaba jettee seera godhatte isiinillee karaa barbaaddeen nama sani hubachuun dirqama isiitii. Garuu yeroo hedduu dubartiin seera kana ta kaayattu hin jirreef namtichummaan qofti yoo isiin dubra taatellee dubra jedhee gammadee yoo isiin dubra hin ta’inis wanni waan kana jala deddeemaniif waan kanatu lafa jira.

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 271

...

Back to top button
Close
Close