Bineensota Bosonaa

Kaappiibaaraa (Capybara)

Uumamni Kaappiibaaraa jedhamu kun sanyiiwwan hantuutaa keessatti kan ramadamu yoo tahu, sanyiiwwan kana keessaallee isa guddaa dha. Ulfaatinni isaa kiloograama 75 yoo ta’u, dheerinni qoffee isaa irraa haga eegee isaa jiru ammoo meetira 1.4 ta’a. Bineensi kun

Xiinxala

Sammuu ilma namaa

Qaamni ilma namaa diizaayina addaatiin uumame. teknoolojii hin dulloomne, kan yeroon irra hin tarre dizaayinii uumamaati. Qaamni ilma namaa akka meeshaa teknoolojiin hammayyaa oomishuutti fooyyeffamaa hin deemu; ilmi namaa gaafa dura biyyeerraa uumamus ilmuma namaati. Ammas ilmuma namaati. Akka meeshaa teknoolojii S1, S2, 3G, 4G maqaa jedhuun
Guutuu Dubbisi...

Deemsa Dachii

Wantoota Rabbiin uume kan ilmi namaa bira gahuu dandahe xiinxalliin laallee, dandeeytii Rabbii guddaa tafakurra. Kaayyoon barruu tanaa fi kanneen birootis, Muslimootaaf iimaana cimsuu hogguu tahu, warra Rabbitti hin amaninniif ammoo karaa

Amantii Dhugaa

Akkuma bifti namaa gaaraa garummaa qabu, haalaafi amalli namaatis wal dhaba. Amantiifi ideology namaatis adda adda. Namni hundi akka itti yaadu qaba. Wanti nama tokkoof tahu nama birootiif tahuu dhabuu mala. Waan tokko jaalatu kuun ni

Uumamaa fi Guddina Ulfaa

Qur’aanni Jecha Rabbii kan Inni Nabiyyii Isaa Muhammad ﷺ Irratti buuse. Rasuulli ﷺ Qur’aana kana qomaan haffazanii, sahaabota isaanii barreessisiisaa turan. Sahaabonnis eega barreessanii booda, waan barreessan deebisanii dubbisaniif. Waan…

Hawaa

Eenyutu Hawaa kana uume?

Uumamni dachii tana dabalatee hawaa guutuu keessa jiru dandeettii fi guddina Rabbii tokkichaa ragaa nuuf baha. Nutis kanuma bu’uura godhachuun barruulee amma dura isiniif dhiheessaa turre hedduu keessatti, namoota jireenya Rabbii  irraa shakkii qabaniif, deebisaa quubsaa ragaan deeggarame akka tahuuf, worroota Rabbitti amananiif ammoo yaadachiisa
Guutuu Dubbisi...

Gaalaaksii

Rabbiin warra sammuu qabu ykn warra waa xiinxallu hoggaa jedhu warra akkam baana. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
Guutuu Dubbisi...

Veenas/Venus

Veenas Aduu irraa Meerikuritti aanuudhaan lammaffaa irratti argamti. Dachiin irra jirru tun ammoo Sadaffaa irratti argamti. Veenas Wantoota Hawaa kana keessa jiran keessaa  ifa qabaachuudhaan Aduu fi Addeessatti aantee sadarkaa sadaffaa iratti argamti. Veenas Halkan Halkan Sirritti iftee mul’atti. Carraan yoo argame, Teeleeskooppiidhaan malee
Guutuu Dubbisi...

Allaattiiwwan

Allaattii Paafiin (Puffin)

Paafiin sanyii xiqqoo seabird ykn  simbira bishaanii keessatti ramadama. Simbira bishaanii jechuun maal jechuudha jettanii hin ajaa’ibinaa. Simbira bishaan jala lixee adamsuu danda’u jechuudha. Sanyiin simbira bishaanii heddutu jira. Barruu tanaan garuu, waahee sanyii Paafiin qofa waliin ilaalla in shaa ALLAH. Paafiin simbira xiqqaadha.
Guutuu Dubbisi...

Ilbiisota

Maqaa kanniisaa yoo kaasnu, hundi keenya waahee dayma isaa yaadanna. Daymi fayyaa ilma namaatiif akkaan barbaachisaadha. Qananii Rabbiin guddaan nutti arjoome keessaa kanniisni isa tokko jechuu dandeenya. Kanniisni sanyiiwwan gurguddoo torba qaba. Gareen torban kunniin ammoo sanyii xixiqqaa 44tti
Guutuu Dubbisi...

Dragonfly

Uumamni  Dragonfly jedhamu kun Afaan Amaaraatiin “Yewuhaa tarb” jedhama. Saayintistoonni uumama kana Ilbiisa 

Mixii

Qophii: Abu Ibtisaam Mixiin uumama akkaan xiqqaa keessaa isii takka. Akkasumas lafa lubbu qabeeyyiin
Gosti Qaajjibbuu kanaa maqaalee heddu qaba. Isaan keessaa Qaajjibbuu Israa’el, Qaajjibbuu Omdurman, Qaajjibbuu gammoojjii maqaalee jedhaniinis ni beekama. Hammeenyaa fi balaa uumama garagaraa irraan gahuu danda’u irratti hundaa’aniiti deathstalker Scorpion jedhanii moggaasan. Namni qaajjibbuu kanaan…
Guutuu Dubbisi...

Qurxummiilee

Doolfin

Qophii: Abu Ibtisam Qaamni bishaanii dachii irratti argamu uumama hedduu of keessaa qaba. Uumamni kunniin ammoo amalaa fi haala garagraa qabu. Gariin isaanii ilma namaatiif akkaan hamaa yoo ta’an, gariin isaanii ammoo ilma nama irra kan miidhaa hin geessinetu jira. Gariin soorata ilmi namaa akkaan jaalatuuf yoo oolan, gariin ammoo hiriyyaa fi
Guutuu Dubbisi...