Bineensota Bosonaa

Kaappiibaaraa (Capybara)

Uumamni Kaappiibaaraa jedhamu kun sanyiiwwan hantuutaa keessatti kan ramadamu yoo tahu, sanyiiwwan kana keessaallee isa guddaa dha. Ulfaatinni isaa kiloograama 75 yoo ta’u, dheerinni qoffee isaa irraa haga eegee isaa jiru ammoo meetira 1.4 ta’a. Bineensi kun

Xiinxala

Sirna Qaama ilma namaa

Rabbiin (SW) haala uumama ilma namaa yeroo dubbatu, ilma nama haala gaarii irratti isa uumne jedhe. Dhugaadha Rabbiin guddaan haala bareedaa fi gaarii irratti nu uume. Akkaataan ijaarsa qaama keenyaa kan ajaa’ibaati. Wanti hundi haala

Hawaa

Eenyutu Hawaa kana uume?

Uumamni dachii tana dabalatee hawaa guutuu keessa jiru dandeettii fi guddina Rabbii tokkichaa ragaa nuuf baha. Nutis kanuma bu’uura godhachuun barruulee amma dura isiniif dhiheessaa turre hedduu keessatti, namoota jireenya Rabbii  irraa shakkii qabaniif, deebisaa quubsaa ragaan deeggarame akka tahuuf, worroota Rabbitti amananiif ammoo yaadachiisa
Guutuu Dubbisi...

Gaalaaksii

Rabbiin warra sammuu qabu ykn warra waa xiinxallu hoggaa jedhu warra akkam baana. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
Guutuu Dubbisi...

Veenas/Venus

Veenas Aduu irraa Meerikuritti aanuudhaan lammaffaa irratti argamti. Dachiin irra jirru tun ammoo Sadaffaa irratti argamti. Veenas Wantoota Hawaa kana keessa jiran keessaa  ifa qabaachuudhaan Aduu fi Addeessatti aantee sadarkaa sadaffaa iratti argamti. Veenas Halkan Halkan Sirritti iftee mul’atti. Carraan yoo argame, Teeleeskooppiidhaan malee
Guutuu Dubbisi...

Allaattiiwwan

Ilbiisota

Dragonfly

Uumamni  Dragonfly jedhamu kun Afaan Amaaraatiin “Yewuhaa tarb” jedhama. Saayintistoonni uumama kana Ilbiisa 
Qophii: Abu Ibtisaam Mixiin uumama akkaan xiqqaa keessaa isii takka. Akkasumas lafa lubbu qabeeyyiin jiraatan hundatti argamti. Naannawa qabbanaawaa akka Arktiikii fi Antarkitikaa yoo taate malee, ardiin uumama kana hin qabne hin jiru. Uumama dachii tanarra jiran keessaayis uumama
Guutuu Dubbisi...

Qurxummiilee

Hagfish

Qaamman bishaanii keessa gad fagaannee yoo deemne, uumama ajaa’ibaa heddu argina. Uumama akkaan sodaachisaa fi haalli isaa hundi namaa hin galle heddutu jira. Har’aaf qurxummii Haag Fish jedhamu daawwanna. Qurxummiin kun lafee duydaa takkallee hin qabu. Cinaa qaama isaa irraa Qaawwa xixiqqoo qaba. Qaawwi xixiqoon kun dalagaa lama qabu. Tokko
Guutuu Dubbisi...

Doolfin

Qophii: Abu Ibtisam Qaamni bishaanii dachii irratti argamu uumama hedduu of keessaa qaba. Uumamni kunniin ammoo