Majliisni seeraan alaa kora koreen jijjiirama dhaabbiilee hawaasa muslimaa qopheesse gufachiisuuf socho’aa jiraatuun beekame

Prezdaantiin mana marii dhimmoota Islaamaa Sheikh Muhammad Amiin Jamal aangoo lakkisuuf xalayaan kan galfate tahuu Addis TV’n gaabse. Sheik Muhammad Amiin sababaan xalayicha irratti taayitaa gadi lakisuuf dhiheeffate rakkoo fayyaa tahuu ibsame.  Akka gabaasa kanaatti manni marichaa wal gahii taa’een qaamni majliisa hogganuuf qophaaye yoo jiraate, taayitaa hunda dabarsinee kennuuf qophiidha jechuun hime.

 

Haata’u malee ibsi hoggantooni Majliisa seeraan alaa baasan kun aangoo  Sheikh Muhammad Amiin irraa gara nama birootti dabarsuudhaaf shira xaxaa jiran tahuu madden nuuf gabaasan. Haaluma kanaan manni marii dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee fi gareen tokkummaa hawaasa muslimaa diiguuf socho’aa jiru, korri guyyaa lama booda yaadame osoo hin geggeeffamin  aangoo majliisaa kana fudhachuuf kan socho’aa jiran tahuu odeeyfannoon arganne ni ibsa.

 

4 Comments
 1. Alhmdulilah kaa muslimaa tayee@gmail.com says

  lak kesaan esaan argadhaa

 2. Alhmdulilah kaa muslimaa tayee@gmail.com says

  sabontuy

 3. Alex Ali says

  kun gonkuma isaan hin basuu.
  Mala baasanii bahuun hin jirtu.
  Mamad Amiiin Jamaal itti gaafatama jalaa bahuu hin danda’u.

 4. Saboontuu arsii says

  waarotaa shiraa hin taanee xaxaan raabiin hin milkesiin

Have questions? Search our knowledgebase.