header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
RNHSoora Qalbii

Soora Qalbii, Raadiyoo Nuuralhudaa 772, December 19, 2022

Sagantaa Raadiyoo Nuuralhudaa

Qophiileen Sagantaa kana keeysatti isiniif dhiheessinu;

Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 163ffaa

Tana Quba Qabduu?

Aadaa sirna awwaalchaa kan amanuufuu ulfaatu

Tafakkur

Ajaa’iba imala handarii

Qophii Addaa

Muslimoota kiristaanessuuf baatee Islaamummaa qabatte

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button