190: Kitaabaa Qur’aanaa waraqaan mammaranii nyaachuu hukmiin isaa akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Biyya keenyatti bakka kitaaba bananii kitaaba laalanitti qur’aana katabanii mammaranii nyaadhu namaan jedhan, quraana sani waraqataan wajjiin nyaachuun akkam hukmiin isaa?

 

 

Deebisaa: Shari’aan islaamaa kitaaba qur’aanaa nyaadhaa wanti siin jedhe hin jiru. Waan akka falfalaa katabanii namatti kennan nyaadhaa wanni shari’aan namaan jedhe hinjiru. Shari’aa Rabbii keessatti dawaan godhame ka mukarraa ta’e taanaan qur’ana qara’anii ufitti tufan taanaan, bishaan qaruuratti naqanii Faatihaa torba qara’anii itti tufanii ka bishaan san dhugan taanaan kun shari’aan hayyamee jira. Garuu qur’aana waraqaan mammaranii nyaadhu jechuu shari’aan hin hayyamuu.

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 35

...

Back to top button
Close
Close