header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

479: Bishaaniin malee wanta gogaan Istinjaa godhuun ni danda’amaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Istinjaafii istbirahan akkamii? Istinjaan namni tokko yoo baadiyaa jiru dhakaan goggoffadhaa yookaa biyyeen goggofadhaa jedhanii biyyeen amma bakka hunda hin jirtuu maal goonaa?

 

 

 

Deebisaa: Rabbiin laafisee jira. Silaafuu biyyee miti irra guddaa dhakaadha ka shariyaan dubbate, dhakaadhaan yeroo sadi, yoo sadditti hin qulqullaahin yeroo shan, yoo shanitti hin qulqullaahin yeroo torba ufirraa goggossaa jedhan najaasaan hanga isiin namarraa buqqatutti. Yoo suni hin mijoofnee sooftitu jira hardha kanaan ufirraa qulqulleessuun ni danda’ama. Riwaayan imaamu abu daawud baase tokko akki jedhu osoma bishaan jiruu sooftiidhaan goggoffachuun ni ta’aa jedha. Akkasuma  Qullaa wudu’achuun akkami? Qullaa wudu’achuunis humaa rakkoo hin qabu

 

Sheik Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 181

Kanas dubbisi!

486: Salaata keessa yoo dhuufan salaatni ni badaa?
477: Janaabaa dhiqachuuf Shurrubbaa hiikuun dirqamaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Comment

Back to top button