header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

543: Sadarkaan Umraa fi Hajjii walqixa tahuu ni dandahaa?

  • Home
  • Hajjii
  • 543: Sadarkaan Umraa fi Hajjii walqixa tahuu ni dandahaa?
Estimated reading time: < 1 min

Hajjii qulqulluu duniyaa halaalaatiin hojjatamte Jannata malee ajriin biraa hin jirtu. Akkana jechuun Rabbiin nama kanaa dilii hunda ni araaramaaf jechuudha. Nama umraa qulqullittii raawwateef ammoo diliin xixiqqoon hundi irraa buuti. Kanaaf sadarkaafi mindaan yookaan ajriin hajjiidhaa tan umraa ni caalti jechuudha. Debbisaa guutuu sagalee irraa dhageeffadhu.

Dr. Jeeylaan H/Khadiir

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 4
Views: 604

Kanas dubbisi!

544: Sadarkaan Hajjiin Islaamummaa keessatti qabdu maali?
542: Sirna Hajjii keessatti hikmaaleen ijoon garsiifaman maal fa’a?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!
Back to top button