header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

38: Nikaan eega zinaa dalage hidhadhe akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Gurbaa tokko wajjiin waljaalannee sheeyxanni nutti bareechee zinaa walitti hojjanne. Eega  zinaa kana walitti goonee baatii tokko teenye booda warreen keenyatti himnee, akkasitti gurbaan warra keenya dhaqee nikaaha godhanne. Nikaan keenya kun akkami?

 

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii “nikaan fayyaa ta’aa?” jechuu dura, zinaa dalagee zinaa dalage san hukmiin isaa maali jechutu sirra ture. Ta duraatii akka hukmii shariaatti yoo nama dardaraa taatan xiilaa dhibba dhibba dhahamtanii, biyyarraa isin fageessu. Yoo ammoo warreen duraan fuutanii jirtan taatan, mudhii gad isin awwaalanii dhagaan isin ajjeesu. Hardhaan tana garuu namni hukmii shariaa hujirra oolchu waan hin jirreef hatattamaan addaan yaa’uudha; adda bahuudha. Isin zinaa walitti godhaa jirtan malee, zinaa gubbaan nikaan fayyaa hin ta’u. Yoo xiqqaatte baatii takkaafi lamaa hamma sadiitti addaan fagaattanii tawbaa qulqullii eega tawbattaniin booda nikaaha haarawa godhachuu qabdan.

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 6
Views: 890

Kanas dubbisi!

111: Lukkuu fayyaa dhabde ajjeesuun ni tahaa?
24: Qaama ofii jijjiiruun hayyamamaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button