header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

89: Qabrii gubbaa muka dhaabuun ni tahaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Mukni  qabrii gubbaa dhaaban nama du’eef rahmata kadhata je’anii akkami dubbiin tun?

 

Deebisaa: Qabrii haadhaa abbaa yookaan abbaa fedheeyyuu haa ta’uu qabrii gubbaa muka dhaabaa jechuun hin jiru. Kan ammoo baala mukaa kaayuun argamte Nabii keenyarraahi ?. Sababaan Nabiin muka cabsee gubbaa kaaheefilleen, jara lama ka qabrii keessatti azaabamu Rabbiin dhageessise.  tokko ka fincaan ufirraa hin dhiqne. tokko ammoo ka hamaan jidduu namaa deemu. sababa kanaaf wanni kun araarama isaaniif kadhata je’eetiin Nabiin Rabbii ? gubbaa kaaye. Garuu isin akkas godhaa nuun hin jenne, akkasitti kaayuulleen amriin hin jiru, gubbaa dhaabuunis dhoorkaadha.  maqaa irratti katabuun barallee irratti katabuun qabrii irratti dhoorkaadha.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 105

Kanas dubbisi!

116: Waan namni hin beeyne nama nyaachisuun akkami?
88: Ilmoon baatii jahaa yoo namarraa baate maal godhan?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button