header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

43: Ramadaan keessa soomana furuun akkami?

Estimated reading time: 1 min

Gaafii: Ramadaan keessa soomana fure garuu sunillee baxraanummaa kiyyaani malee waa rakkoon akkasii narratti hin jirtu.

 

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii, baxraanummaan ta’u fayya dhabaan ta’u, walumaagalattuu guyyaa hanga furte san lakkaawwadhuu, yoo guyyaa shan ta’es shanan kee guutumatti tawbaa deebi’ii, Rabbii kee kadhadhuu qadaa ufirraa baasi. Yoo ammoo lakkoofsa guyyaa keessatti ka shakkitu taate, fakkeenyaaf guyyaa shaniifi jahatti yoo shakkite guyyaa jaha godhi. Gadi hin deebi’in. Yoo torbaafi saddeetitti shakkite, saddeet godhi. Ta kaffaaraadhaa ammoo irra fiinxeen araarama Rabbii kadhachuudha. Warreen kaffaaraan irraa barbaachifamti je’u ni jira. Kaffaaraaan ka itti barbaachifamtu yoo soomanni bara dheengaddaa si kutee osoo ati ufirraa hin baasin soomanni hardhaan tanaa sitti dhufe, ka dhufe kana soomantee kaan qadaa wajjiin kaffaaraa baafta. Kaffaaraan sunillee lakkoofsuma guyyaatti miskiina nyaachisuu, takkaa midhaan jiraa kiiloo takkaafi cinaa lakkoofsa namaatiin kennu. Haata’uu ammoo yoo tawbattellee qadaa ufirraa baafta. Qadaan hafiinsa hin qabuu bakka tana akka hin irraanfanneen siin je’a.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 12
Views: 1304

Kanas dubbisi!

46: Osoon itti hin yaadin nama dhungachuun Soomana Balleessaa?
35: Qadaatu narra jiraa garuu na dhukkubaa akkamiin godha?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button