header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Gaachana IslaamaaOg-Barruu

Islaamummaafi Kiristaanummaa Malee Amantiin Biroo Tan Dhufiinsa Nabi Muhammad (SAW) dubbattu Tami?

Dr. Zaakir Naayik Afaan Oromoo

Gaafattuu: Akkam Oolte Dr Zaakir. Maqaan Kiyya Jal jedhama. Baankii Emirates International keessa hojjadha. Gaafiin kiyya kaniin an siif qabu, Amantiilee biraa ta Islaamummaa fi Kiristaanummaan ala jiran keeysaa ta Nabi Muhaammad (SAW)akka dhufuuf taa’u dubbattu tamtu jira?

Barruu guutuu sagaleen dhageeyfadhu!

Dr Zaakir: gaafiin Obboleeytii teenyaa, ‘amantiin biraa  Islaamummaa fi Kiristaanummaa malee ta Nabi Muhammad (SAW)ni dhufa jettee dubbatte tamtu jira’ jettee gaafatte.

Obbolii Islaamumma fi Kiristaanummaaan ala amantiiwwan jiran keessaa, irra hedduun isaanii, hundi isaaniituu jechuullee baannu irra hedduun isaanii, kanneen amantii Islaamaa dura dhufan, waa’ee dhufiinsa Nabiyyii xumuuraatii fii maayyii (goolabbii) waa’ee dhufiinsa Nabi Muhammad (SAW)himanii jiran. Haasawa khiyya mata duree ‘Muhammad (PBUH)in the various world religious scriptures’ / Muhammad (SAW)kitaabban amantiilee addunyaa garagaraa keeysatti’ je’u keeysatti dubbadheetiin jira. Kiristaanummaan cinatti Judaism(amantii Yahuudaa) keeysattiis waa’ee Nabi Muhammad (SAW)ni argatta. Kitaaba seera keeysa deebii/Book of Deuteronomy boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irratti waa’een Nabi Muhammad (SAW)dubbatamee jira. kitaaba seera keeysa deebii/Book of Deuteronomy boqonnaa 18 lakkoofsa 19 irratti, kitaaba Isaayyaas Raajichaa/Book of Isaiah boqonnaa 29 lakkoofsa 12 irratti, kitaaba weedduu weedduu caalu/song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irrattiis waa’een dhufiinsa Nabi Muhammad (SAW)dubbatamee jira. Kaniin amma dubbadhe kun kitaaba kakuu moofaati. Kitaaba Kakuu haaraya keeysattiis; Wangeela Yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti, Wangeela Yohannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti, Wangeela Yohannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti, Wangeela Yohannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irrattiis dubbatamee jira. Kakuu haarayaa fi Moofaa keeysattiis qabxiileen waa’ee dhufiinsa Nabi Muhammad (SAW)dubbatan heddutu jira. Obbolii maqaan kee Jal waan ta’eef, Hordoftuu amantii Hinduuti je’eetiin yaada. Akkasuma mii?

Gaafattu: eeyyan

Dr Zaakir: Waa’ee Nabi Muhammad (SAW)kitaabban Hinduu keessatti je’u irratti haasawa godheetiin jira. Haasawa san sa’aatiilee muraasaafiin godhee ture. Waa’ee Nabi Muhammad (SAW)irraa waanuma Kitaaba Hinduu qofa keeysatti dubbatamerrattiin haasawee ture. Sa’aan amma qabnu waan san hunda irra deebi’ee dubbachuuf naa hin geeysu. Tanaafuu qabxii barbaachistuu muraasa qofaan irraa tuttuqa. Kitaaba warra Hinduu yoo dubbiste, Kitaabban Hinduu gosa lamaatu jira. Tokko Smiritiidha kaan ammoo Shrutiidha. Shrutii jechuun jecha Rabbii jechuudha. Isa keeysa Veedaa fi Upaanishaad’iitu jira. Smiritiin ammoo jecha ilma namaati. Isa keeysa Manusmiritii, Raamaayeen, Mahaabharata, epics /sheekkoo sheekkoo jabduu jiruu goototaa guddiftee himtuu fi kanneen birootiis argachuu dandeeysa. Puranaaniis achi keeysatti argama.

Bhavishya Purana yoo dubbiste, Bhaviishya Purana Parv 3 Khand 3 Adhyay 3 Shloka 5-8 irratti, waa’ee dhufiinsa Nabi Muhammad (SAW)dubbata. Bhavishya Purana Parv 3 Khand 3 Adhyay 3 Shloka 10-27 irrattiis Nabi Muhammad (SAW)Akka Mleechaa ta’e dubbata. Ammaas maqaan isaa Atharvaveda Kitaaba 20ffaa Hymn 21 lakkoofsa 6 irrattiis ibsameee jira. Atharvaveda Kitaaba 20ffaa Hymn 21 lakkoofsa 7 irrattiis dubbatamee jira. Akkasuma ammaas Atharvaveda Kitaaba 20ffaa Hymn 127 lakkoofsa 1-14 irrattiis, Kuntap Sukta je’amee dubbatamee jira. Kuntap jechuun dhokataa jechuudha. Kuniis waa’ee dhufiinsa Nabi Muhammad (SAW)irraa haasawa. Inni faarfamaadha. Inni diina/adawwii kum 60 ol qaba kan je’uu fi kkf kan biraatiis hedduudha.

Akkasuma ammaas Rigveda Kitaaba 1ffaa boqonnaa 53 lakkoofsa 9 irrattiis dubbatamee jira. Maqaa Ahmad je’uun ibsamee jira. Hiikkaaniis faarsaa/kan faarsu jechuudha. Uttarchik Mantra lakkoofsa 1500 irrattiis dubbatamee jira. Indra boqonnaa 2 lakkoofsa 152 irrattiis dubbatamee jira. Yajurveda boqonnaa 31 lakkoofsa 18 irrattiis dubbatamee jira. akkasuma ammaas Atharvaveda kitaaba 20ffaa Hymn 126 lakkoofsa 1-14 irrattiis Narashansaha je’amee yaamamuudhaan dubbatamee jira. Nar jechuun nama jechuudha shansaha jechuun, jecha prashansaha je’u kan hiikkaan isaa ka faaruun maalu je’urraa dhufe. Kuniis ka faaruun malu/nama faarfamuu haqa godhatu jechuudha. Yoo jecha Narashansaha kana jechuun nama faaruun malu je’u kana gara Afaan Arabiitti jijjiirre Muhammad (SAW)taha jechuudha. Ammaas maqaa Muhammad (SAW)je’uun, Rigveda kitaaba 1ffaa Hymn 13 lakkoofsa 3 irrattiis, Rigveda kitaaba 10ffaa Hymn 64 lakkoofsa 3 irrattiis, Rigveda kitaaba 2ffaa Hymn 3 lakkoofsa 5 irrattiis, Rigveda kitaaba 5ffaa Hymn 5 lakkoofsa 2 irrattiis, akkasumaas Yajurveda boqonnaa 20 lakkoofsa 37 irrattiis, Yajurveda boqonnaa 21 lakkoofsa 31 irrattiis dubbatamee jira. Yoo feete itti oofee itti fufuun dandaha. Waa’ee dhufiinsa Nabi Muhammad (SAW)kan dubbatu waan kitaaba Hinduu qofa keeysatti dubbatame itti fufuun dandaha. Sababa hanqina yerootiif jecha raaga kitaabban kanneen keeysatti dubbataman tokko tokko qofa maqaa dhaweetiin hubannoo isaatiirraahiis qabxii dabalataa waa xiqqo qofa isinii dubbadhee bira dabra. Waa’ee Nabi Muhammad (SAW)wantoota kitaaba Hinduu keessatti ibsaman lakkoofsa isaanii qofa isinii eeruu ni danda’a. Hanqina yerootiif jecha prophesy(raaga) takka qofa gad fageenyaan siif hima. Ammaas inni maqaa Kalki Avatar je’amuuniis himamee jira. Kitaaba Kalki Purana boqonnaa 2 lakkoofsa 5, 7, 9, 11, 14 dubbistee yoo laalte, maqaa Kalki Avatar (kalkii Awataar) je’amuun ibsamee jira. kitaaba kana keeysatti maqaan abbaa isaa Vishnuu Yaasha je’ama je’ee dubbatee jira. Vishnu jechuun Rabbi/gooftaadha, Yaasha jechuun gabricha, kuniis gabricha Rabbii taha. Yoo hima gabricha Rabbii je’u kana gara Afaan Arabaatti jijjiirree Abdullaah taha. Maqaan abbaa Nabi Muhammad (SAW)Abdullaah je’ama. Maqaan haadha isaa Summati je’amti. Summati jechuun serenity/nagaya tahuu ykn nama nama hin tuuyne nassabee jechuudha. Yoo kana gara afaan Arabaatti hiikne Aaminaa taha. Maqaan haadha Nabi Muhammad (SAW)Aaminah je’amti. Ammaas magaalaa maqaan isii Sambhala je’amtu keeysatti dhalata je’a. Sambhala jechuun bakka nagayaatii fi qulqulluu jechuudha. Tuniis magaalaa Makkahti. Ammaas Inni mana dura bu’aa/hoggantoota warra ganda magaalaa Sambhaalaa keeysatti dhalata je’a. Inniniis mana Qureeyshii keeysatti dhalate. Inni guyyaa kudha lamaa…… Qabxiileen an kaasu cufarrattuu harki dhawamuun, dhibbaan argachu jira jechuudha Maashaa Allaah. Inni guyyaa 12ffaa ji’a Maadow dhalata je’a. kuniis Rabi’uul Awwal guyyaa 12ffaati. Inni barsiisaa ilma namaa hundaati je’a. Akkuma namuu beekutti Nabi Muhammadiis(SAW)Ergamaa Rahmataa Aalama hundaafi. Wayhiin duraa goda/holqa keeysatti itti buufamti je’a. Bakki saniis Ghaara Hiiraa’a je’amuun beekkamti. Ammaas Inniniis ni godaana, godaansa eega takka godaane booda qubachuuf if booda hin deebine. Nabi Muhammadiis (SAW)Makkarraa Madiinatti godaane, eegas booda Hajjiif malee qubatee jiraachuuf if booda hin deebine. Amala/dandeeytii barbaadamtuu saddeet kannamee jira ja’a. Hiriyoota isa gargaaru jajjabaa afur argata je’a. kuniis khulafaa’urraashidiin afran duraa san haasawu jira jechuudha. Dirree waraanaatti Malaaykootaan gargaarama je’a. Akkuma beeynutti Nabi Muhammad (SAW)gaafa lola Badrii Malaaykootaan gargaaramee jira. Yoo barbaadde waa’ee dhufiinsa Nabi Muhammad (SAW)qofarraa waan haasawu dubbachaa ooluu niin dandaha. Tanaafuu yoo ati nama amantii Hinduu hordofu taate, yoo nama kitaaba Hinduutti amanu taate, Avatar/Awtaar dhumaatii fi goolabbiitti amanuu qabda. Ergamaan xumuuraatii fi maayyii Hinduismii keeysatti Nabi Muhammad (SAW)Nagayafi Rahmanni irra haa jiraatuu.

Gaafattuu:  Tahullee Doktar…, Akka Hinduismiitti, hanga ammaa Kalkii Awtaar eeggamutti jira. Kanaafuu ati…(ih… ih…). Wanti kun…. Akkami……Dr:- yoo ati hin… ati… waan kanarraa quba hin qabdu jechuudhaa?

Dr Zaakir: Yoo Kalkii Awtaar hanga ammaatti eeggamutti jira jettee, Kalkii Awtaar amma jiru fudhachuu didde, hogguus ana osoo hin tahin sumaatu itti gaafatama/sumaatu komatama. hayee An Wal fakkeenya hedduun siif himee jira. Waaniin an dubbadhe kana ragaadhaan na harkaa kuffisuu qabda. Kitaabni kiyya Vishnu Yash je’a. an maqaa abbaa isaatiin je’e. ati ammo Maqaan abbaa Nabi Muhammad (SAW)Vishnu Yash miti jettee ragaadhaan na amansiisuu qabda. Wanti kun Pandits of Hinduism/barsiisota Hinduismiitiiniis akkanuma je’amee jira. Hayyoonni Hinduu waan kana barreeysanii jiran. Garuu amma Hayyoonni Hinduu dhugaa jirturraa isin dhoorku jiran. Dhugaa jirtu isinirraa dhooysan. Ati akka dubartii loojikaa takkatti, akka dubartii qaruutee beekumsa qabdu takkaatti, ta dalagaas bikka ol aantuu daleeydu takkatti, yoo qeesoonni keeysan dhugaa jirtu isinirraa dhooysaa jiraatan, ati dhugaa san barbaaddee hubachuun dirqama keeti/sirra jirti. Nuti qeesoota keeysan wajjiin mormii godhuu ni dandeenya. Doctor of divinity/Awliyaa keeysan yaamuu dandeeysa. Beeytaa an pandits/barsiisota keeysan wajjiin haasaweetiin jira. Hayyuu beekkamaan Shri Shri Ravi Shankar waan kana takkaatillee hin mormine. Inni fudhatee walii galee jira.

Waa’ee Tokkichummaa Rabbii ol aaneerratti, fakkii qabaachuu dhabuu isaarratti waaniin an je’een walii galee jira. Nabi Muhammadittiis (SAW)amanee jira. Waan san garuu fudhachuu dide. sababni isaa yoo fudhate hordoftoota isaa waan dhabuuf jecha. Tanaafuu obbolii ati hordoftoota wahi qabdaa? Tanaaf ati amma sodaa hordoftoota dhabuudhaa hin qabdu jechuudha. Tanaafuu waytaan ragaa dila kana siif dhiheeysaa jiru kanatti, waan je’ame san lakkoofsaa wajjiin waytaan siif himaa jiru kanatti, irra diddiba godhee dabrutti hin jiru. Yoo barbaadde deemtee adda baafachuu dandeeysa. Garuu eega adda baafatte booda, Ergamaa xumuuraatii fi ka maayyiitti ni amantaa? ni fudhattaahiin je’e?

Gaafattuu: Eeyyan

Dr Zaakir: Kanaafuu Nabi Muhammaditti (SAW)ni amantaa?

Gaafattuu: Eeyyan

Dr Zaakir: Maashaa Allaah … Rabbiin tokko ta’uu isaatti hoo ni amantaa?

Gaafattuu: eeyyan nin amana

Dr Zaakir: Rabbiin ol aane, Suuraan fakkeeffamuu akka hin dandeenye ni amantaa?

Gaafattuu: eeyyan niin amana

Dr Zaakir: kanaafuu, Rabbiin fakkii hin qabu jettee amantee jirta. Nabi Muhammad (SAW)Ergamaa Rabbii ta’uu isaattiis ni amanta?

Gaafattuu: eeyyan ni amana.

Dr Zaakir: dubo ati Muslima jechuudha gaa obbolii. Wanti ati amma jette kun shahaadaa afaan Ingliffaati. Obbolii yoo feete, Afaan Arabaatiin irra deebitee jechuu ni barbaaddaa? Wanti ati afaan Ingiliffaatiin jette, “Allaah malee Rabbiin biraa hin jiru, Nabi Muhammadiis (SAW)ergamaa isaati” jette. Waan kana Afaan Arabaatiin jechuu ni feetaa obbolii?

Gaafattuu: eeyyan niin fedha.

Dr Zaakir: hayee An nin je’aa, atiis na jalaa qabdee itti fufta.

(Intalti tun ummata kumaatama duratti shahaadaa qabatte)

Maashaa Allaah obboleeytii teenya Rabbi si haa badhaasu. Ati ammaan tana gara Maatii Amantii nagayaa kan miseensa biiliyeena 1.3 hanga 1.5 qabutti makamtee jirta. Rabbi si haa badhaasu! Rabbi jannataan si haa qananiisu, In shaa Allaah. Obbolii tiyya na Amani, dubbiin tun murannoo barbaaddi. Murannoo tee Maashaa Allaah haalaaniin dinqisiifadhe. Shri shrii Ravi Shankar caala murannoo qabda, Maashaa Allaah. Rabbiin akka hidaayaa/qajeelluma siif kennu siif kadhadha, Rabbiin si haa qajeelchu in shaa Allaah.

Obbolii tiyya gaafii yoo barbaadde, shakkii feete yoo qabaatte, as Dubai keeysa ganda hunda keeysaahuu dhaabbatoota ilaalchota dogongoraa kee/wantoota si shakkisiisan siif ibsaniitu/qulqulleeysuutu jira. Amantii Islaamaa hubachuudhaaf Qur’aana fii hadiisoota Sahiihaa laali. Qajeellumaaf isaaniitu akkaan gaariidha. Yoo mamii fi gaaffii feete qabaatte, nuuf karaa Email keenyaa islaam@irf.net irratti nuuf barreeysuus ni dandeeysa. Gaafii tee siif deebisuuniis anaaf gammachuu tiyya. Anaafiis du’aa’ii naaf godhi obboleeytii tiyya.

Keessummeessaa: Gaafii itti aanu warra dhiiraa irraa fuuna

Gaafataa: Akkam bulte Dr Zaakir:  An obbo Alan Sinkoo jedhama. Gaafiin kiyya, An Islaamummaa fudhadhee itti seenuun barbaada. Islaamummatti seenuudhaaf Maal gochuun qaba?

Dr Zaakir: Maashaa Allaah, Obboleessi keenya kan Filippiinoo, obboleeysi keenya kan biyya Philippins Maashaa Allaah, Rabbiin ifaajee isaa irraa haa qeebalu. Islaamummaa fudhatuu barbaada. Islaamummaa keessatti, Yoo Islaamummaa fudhatuu barbaadde, Allaah malee Rabbiin biraa akka hin jirre amanuu qabda. Nabi Muhammad (SAW)Ergamaa isaa ta’uu amanuu qabda. Tanaafuu Rabbiin jiru tokko qofa akka ta’e ni amantaa?

Gaafataa: eeyyan obboleessa kiyya

Dr Zaakir: Allaah malee qaamni biraa kan haqaan gabbaramu tokkolleen akka hin jirre amantee ni fudhattaa?

Gaafataa; eeyyan niin fudha.

Dr Zaakir: Nabi Muhammad (SAW)ergamaa Rabbii ta’uu isaatti ni amantaa?

Gaafataa: Eeyyan ni amana

Dr Zaakir: Dura Afaan Arabiitiin jennee, san booda hiikkaa isaa itti aansinee jenna, In shaa Allaah

Gaafataa: hayyee

Shahadaa….

Maashaa Allaah, Rabbi ifaajee tee akka sirraa qeebalu du’aa’iin siif godha. Magaalaa Dubai tana keeysatti, Gara Magaalaa Dubay tana namoonni bultii isaanii qajeelfachuudhaaf dhufuun isaanii nama gammachiisa. Alhamdulillaah. Garuu na Amani; Wanti ati amma asitti argachutti jirtu waan aakhiratti argattu biratti akkaan xiqqaadha. Wanti ati aakhiratti argachuuf teeysu In shaa Allaah kana daran akkaan guddaadha. In shaa Allaah Rabbiin jannata si haa badhaasu. Galatoomi Obboleessa

Gaafataa: Galatoomi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button