Advertisements

105: Warri intalaatiifi gurbaa walgahee du’aa’ii godhuudhaan nikaan ni hidhamaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Naafi gurbaan tokko wal jaalanneeti warri gurbaa warra keenyatti dhaqanii walgaafatanii duaaii nuuf godhanii addaan yaa’an.

 

Deebisaa: Warri gurbaa warra intalaa bira dhaqanii akka soddaatti walbaranii biraa deeman. Bakka tanatti jarri waan nikaahaa hin haasofne, jarri ammoo warri keenya nikaaha nu godhan je’aniiti aruuza godhatanii galan. Gaafa kaan intalli warra isaaniitti bilbiltee gaafannaan, bar nuti soddaan walbarree waan nikaahaa maqaa hin dhoofnee biyya Islaamaa jirtanii achumatti nikaaha walgodhattan jennee je’een abbaan. Amma jara kana wanni isaan irratti jiru hatantamaan adda yaa’u. Nikaaha isaanii haarayatti sirreeffachu. Kun nikaaha dogongoraa waan ta’eef jecha haarayatti haydii takka booda nikaan keessan godhamuu qaba. Eega baatii takka teessee booda, haydii takka eega xahaarattee booda, nikaan keessan haarayatti godhamee walitti deebi’uu dandeessan.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 75

...

Back to top button
Close
Close