header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

131: Horii fayyaa dhabe gubuun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Bakka dalagaa horii fayyaa dhabe ibiddaan guban naan je’anii maal naaf wayya?

 

Deebisaa: Yaa gabricha Rabbii; lukkuus haa ta’u, re’ees haa ta’u, horiis haata’u, gaalaas haa ta’u, ibiddaan gubuun haraami. Nabiin keenya ? ni dhoorke. Rabbii tokkicha malee ibiddaan namni tokkolleen nama hin azzabu. Tanaaf jecha yoo fedhan dachitti haa awwaalanii, yoo fedhan bineensaaf haa kaayanii malee ibiddaan gubuun haraam calladhaa ati didi. Yoo waan akkanaa ka si dirqan taate dalagaa san dhiisii deem.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 88

Kanas dubbisi!

138: Waan harka bitaatiin dalagame nyaachuun ni tahaa?
125: Ilmi namaa jaldeessarraa dhufeen dhugaadhaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button