header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

154: Namni Kiristaanaa yoo Qur’aana kiyya harkaan tuqe maaltu narra jira?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Makiinaa takka nama hedduu waliin korree Qur’aana harkaa qabu makiina keessatti irranfadhee bu’e. Namni na cinaa taa’aa ture ka kirstaanaa Qur’aana san fuudhee naa kenne. Maaltu narratti jira?

 

Deebisaa: Namni tokko hoggaa bakka takka dhaqe sagaraas haa tahu, makiinaa keessas haa tahuu kalaama Rabbii guddaa bakka isaan malte kaayuu qaba. Garuu yoo irranfiidhaan wanni akkanaa nama irraa argame wamaa namarratti hin jiru. Namni siif kenne kun silaahuu kaafiraa waan beeku hin qabu. Silaa isarratti haraamii garuu waan itti kennitee naa kenni hin jedhiniin humaa sirratti hin jiru.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 197

Kanas dubbisi!

175: Namni jawwaala harkaa qabu ka qur’aana ittiin qara’utti jiruu yoo aadaan dubartii itti dhufe diliin isii maali?
98: Ajnabii wajji Whatsapp irratti Qara’uun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button