header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

98: Ajnabii wajji Whatsapp irratti Qara’uun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Dhalaaf dhiirti karaa whatsap garee takka keessatti qara’uun akkami rakkinna qabdii?

 

 

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii akka an yaadutti Whatsapp namni biyya biyya jira. Wanni nama walitti fidu sagalee qofa. Waan sagalee kana cinaan dhalaan dhiirarraa rakkoo hin himanneen, waan dhiirti dhalaarraa rakkoo hin himanneen, jarri kun mana tokko keessa bakka namni ijaan wal argu hin jiruu, sagaleen barachuun, kalaama Rabbii afaaniin qara’uun waa takkallee hin qabdu.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 226

Kanas dubbisi!

100: Dubartoota biyyaa bahan khayriin isaan dalagan irraa qeebalamtii?
87: Nama du’eef sadaqaa horii qaluun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button