header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

177: Xabala dhiqachuun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Nama firaatiin wajjiin bakka Xabalaa dhaqee bataskaana seenee bishaan nutti naqanii, nuti garuu xabaluma sani dhiqachuu dhaqne malee waan kaniisaatiif waan qaddasan sanirraa haajaa hin qabnuu

 

 

Deebisaa: Humaa bishaan sitti facaasani kijibaa waa takkallee humaa si hin godhu. Islaamummaa irraa si hin baasuu akkasumas dilii sitti hin ta’u. Wanni isaan qaddasaniif wanni isaan kijibaan sitti naqanis humaa si hin godhu inshaallaah.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 328

Kanas dubbisi!

196:Abbaan kiyya wanta hin hayyamamne naaf biti yoo jedhe maal godha?
168: Rahiima waldhabaniin osoo hin araaramin Ji’a Ramadaanaa soomuun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button