header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

200: Dubartii sadihiin hiikamte deebi’anii waliin jiraachuun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Namni tokko jaartii isaa sadihiin hiikee jiraa; anilleen mana isaanii quphadhaa akkam ta’a, eega sadiin hiikeellee deebi’anii waliin jiraachutti jiranii?

 

 

 

Deebisaa: Sheekhotii isaanitti dhihoo jirtu dhaqee gaafachuun dirqama isaatii. Sadiin dubartii hiikamte waliin jiraachuun dhoowwaadha. Kilaafa guddotu keessa jiraa sadii kana warra tokkotti lakkaawutu jiraa, tokkoon kun yoo dallansuudhaaf yoo afaanii bahe hukmiin isaa waan birooti warra jedhutu jira. Garuu dubartiin sadiin xalaaqamte rakkina guddaa qabdii abbaan manaa deebi’ee waliin jiraachuun dilii gurguddatu irra jira.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 212

Kanas dubbisi!

201: Dubartii haraamaan waliin bulan guyyaa lammataa nikaha walii godhuun ni tahaa?
176: Namni tokko ka intala takka karaa haraamaatiin itti dhufe eegasii deebi’ee fuudhuu ni dand’aa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button