header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

306: Zakaatal Fixrii namni biraa namarraa baasuun taatii

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Nama tokko  ka zakaatal fixrii ufirraa baasee hin jirre ka abbaan isiillee irraa baasee kafiilli isiillee irraa baase akkamii?

 

 

 

Deebisaa: Keyriidha dacha dachaa ta’uun humaa hin qabu. Garuu zakaatal fixrii namuma tokkotu namarraa baasa. yookaa kafiila haa ta’uu yookaa abbaa kankee ta’uu jechudha.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

 

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 430

Kanas dubbisi!

307: Harama keessatti salaatuun sadarkaa akkamii qaba?
304: Muuziqaa dhaggeeffataa, booda salaatuun taatii
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button