header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

314: Fira dhihoo malee, intalti Hajjii godhuun akkam

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Intalti takka ka mahrama malee hajjii ka deemtu taate akkam hajjiin isii?

 

 

 

Deebisaa: Hajjiin isii ni ta’aa, garuu diliin galti. Mahrama dhabuun Hajjii irraa hin balleessu. Garuu sharxiin nama dhiiraa dandeettii fi horii qabaachuu, karaan nagaya ta’uudha. Ka dubartii hajjii isii nagaya ta’uuf, sharxiin sadeen dhiiraa kanaa fi maahrama qabaachuu waliin afuri. Garuu yoo isiin hajjii ufii goote wallaalumaan taanaan dilii qabdi maasiyaadhaan galti

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 45

Kanas dubbisi!

316: Haati warraa abbaan warraa isii zinaa godhuu isaa yoo beeyte akkam gooti
301: Dubartiin abbaa warraa isii hiikuuf, horii irra kaayuun ta’aa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button