header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

377: Akkamitti addaan deeman jarri kun wojjiin ture ilmootu jidduu jira duuba ?

  • Home
  • Bultii
  • 377: Akkamitti addaan deeman jarri kun wojjiin ture ilmootu jidduu jira duuba ?
Estimated reading time: 1 min

Gaaffii : namni lama yoo wojjiin ture dhiiraa fi dhalaan yeroo addaan deeman hukmiin shari’aatti akkamitti addaan deeman jarri kun wojjiin ture ilmootu jidduu jira duuba?

 

 

 

 

 

Deebisaa: hukmiin shari’aatii fi hukmiin yahuudaa wol dhabdi . Hukmiin islaamaa guyyaa intala fuutu irraa nyaataa , dhugaatii  , jiruun isii, nafaqaan, waa hundi sirra jira. Mahariin sirra jirti . intalti  mana isii keeysatti kabajamtee jiraachu. Guyyaaniifi intala takka hiiktu , odoo ilmaan kudhalama illee qabaattee wonni isiin qabdu maharii isiidhaa takka, tan lammeeysaa dalaydee yoonifin waa wolitti bittanii, mana bittanuu , makiinaa bittanuu , woliin qabaattan, waan isii haqa isii guutuu dhibba irraa dhibbatti  fudhachuu haqa qabdi. Ta sadeeysaa wonni isiin dalaydee maallaqni yoo liqii sirraa qabaattes yoo si bira kaayattes haqa isii fudhachuu qabdi.  Ammoo sanii achitti amata kudhan wojji jirraa torba wojjiin jirraa haqa kiyya jettee darsa addaan lakkaawwachuun manas addaan fudhaa dachees maarree fudhaa jechuun hukmii shari’aa keeysa hin jirtu aadaa yahuudaa fi nasaaraati

 

Dr . Liwaa’ul Islam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 249

Kanas dubbisi!

378: Jaarsaa jaartiin wol hiikanii mana tokko kheeysa jiraachuu dandayuu?
376: Namni tokko yeroo meeqa hiikuu dandaya?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button