491: Namni qur’aana beeku kan sijaaraa xuuxu imaama tahee salaachisuu ni danda’aa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Namni tokko qur’aana ni beekaa isatu namaan salaataa garuu sijaaraa xuuxaa yookaa caatii nyaataa akkam taanaa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Caatiif sijaaraan isaa mataa isaa gubbaadhaa dilii isaatii isin itti hidhattan salaatuun salaata keessan hin balleessu. Yoo ammoo nama qur’aana beeku ka sijaaraa hin xuuxne ka caatii hin nyaanne argattan irra isinii caalaadha.

 

Sheik Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 188

One Comment

  1. Caati nyaachun haraama tahu ishii ragan jiru maali? Fkn ani yeron caati qamae ibaadati yon duran laffadhe hifadhe kakaumsa olana naf taha akkamiti harama?

...

Back to top button
Close
Close