header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

517: Osoo heeydii qabuu sijaadaa irra taa’uu danda’aa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: intalti dhalaa takka yeroo heeydiin itti dhufte huccuu ifirraa qabdu kanatti fayyadamtee yoo xahaarattee huccuu saniin salaatte takkaayuu hanga heeydii qabdu sijaadaa irra yoo teesse rakkina qabaa ?

 

 

 

Deebisaa: dhalaan yeroo ammaa waan isii tajaajilu ta adda addaa qabdi , haffaazaa qabdi waan isii tiysu san godhattee huccuu uffattee huccuu tana dhiigni yoo tuquu baate waa takkallee rakkoo hin qabu , xahaarattee huccuu saniin salaatuu dandeessa , si’ii heeydii qabdu sijaadaa irrallee taa’uu dandeessa .

Dr. Liwaa’ul Isalam

 

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 4
Views: 750

Kanas dubbisi!

522: Hijaaba gubbaan haqachuun (quyyifachuun) ni dandayamaa?
515: Dibatni matatti diddibatan salaata ni balleessaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button