header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

530: Waan hin taaneef kakachuun akkami ?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Namni tokko yoo kakate eegasii wanni irratti kakate suni dallanee kakate wanni inni irratti kakate sun dogongora jechuu beekee maal ta’uu qaba?

 

 

 

Deebisaa: Kaffaaraa godhuu qaba. Takkaa gabra bilisoomsuu, takkaa miskiina jaha nyaachisu, takkaa guyyaa sadi soomu. Gabra bilisoomsuun ammatti hin aragamu. Yookaa miskiina jaha nyaachisi yookaa guyyaa sadi soomani. Waan irraa kakatte sanillee yoo waan haraami hin ta’in dalagi.

Sheikh Abdurrahmaan Shariif

 

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 5
Views: 707

Kanas dubbisi!

533: Salaata garii dhiisaa garii salaatuun akkam?
523: Fiilmii qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Comment

Back to top button