534: Ilmaan eessumaa ajnabiidhaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Eessumni kiyyaa haadha tiyya guddifatee ilmaan eessuma tiyyaa sun narraa ajnabiidhaa akka akaakoo kiyyatti laallamaa eessuma kiyya haa ta’uu malee.

 

 

 

Deebisaa: Yoo niitii eessuma keetii haadha tantee harma hoosifte inni akka abbaadhaa ta’aa niitiin eessuma keetii sunillee akka haadhaa taatii innillee siif akaakoo ta’aa, niitiin eessuma keetillee siif akkawoo taatii, ilmaan isaanii ammoo siif eeysumman ta’anii. Yoo isaan harma hin hoosiisin yoo eessumni kankee haadha tantee akkanumatti yoo guddifate ilmaan isaa sirraa ajnabiidha irraa hijaabatuu qabda. Maaliifi jennaan ilmaan isaa sun si fuudhuu danda’an.

Sheikh Abdurrahmaan Shariif

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 17
Views: 2675

One Comment

...

Back to top button