header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

55: Ajaja jaarsa  kiyyaa diduu niin dandayaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Gurbaa tokko ka biyya jiruuf nikaaha na hidhan. Gurbaan horii natti ergi naan je’a. Lammeessallee amata kana booda koottu naan je’aa dideetiin amata tokko booda aanee maaltu narra jira?

 

Deebisaa: Horiin ati carraaqachaa jirtu halaal keetii isatti erguudhaaf dirqama hin qabdu. Abbaa keetti, haadha keetti nama feetetti ergachuu dandeessa.  Ala bahuun kee daangaa cabsuudhaa san Rabbii kee kadhadhu. Amma ammoo eega jaartii namaa ta’uu uf beeytee bakka jaarsi kee koottu siin je’etti gali. Diddee taa’uun keetilleen balleessaadha. Rabbii kankee araarama kadhadhuu isallee dhiifama gaafadhu. Abbaa warraa keetiif qajeeli, dalagatti hin deebi’inii taa’i yoo siin je’es taa’i. Waajibni nafaqaadhaa isarratti jira.

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 233

Kanas dubbisi!

70: Namni fuudhu nama wakkalachuu ni dandayaa?
52: Eegaan zinaa dalagee nikaaha hidhadhe.
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button