Lammiileen Ameerika sababa dhugaatii kamriitiin du’an daran heddummaataa jiru.

Ameerikaa keessatti baay’inni namoota sababaa dhugaatii kamriitiin du’anii garmalee dabalaa akka dhufe,  “washingto post” eeruun barruun”Times” gabaase.

Akka qorannoo kanaatti sababa dhugaatii alkooliitiin, bara 2014 qofa namootni 30,700 ol kan du’an yoo ta’u, bara dabre ammo lakkofsi kun 37% dabaluu isaa qorannoon kun ibsee jira. Haaluma walfakkaatuun bara 2006-2010,  namootni 80,000 ol sababa dhukkuba  dhugaatii alkoliitiin kan du’an ta’uu qorannoon kun ifa godhee jira.

Comments
Loading...