header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

275: Sujuudussahwii booda tashahhudni jiraa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Salaata keessatti dogongoree sujuudussawhii dhufeenii sujuudussawhii sani boodas deebi’ee attaahiyyaata taa’e.

 

 

Deebisaa: Inuma salaammata humaa hin qabu. Sujuudussawhii lammataa itti hin deebi’uu tama duraa santi isaaf gahaa. Attahiyyaata qara’uu isaa hoggaa uf arge salaamata baafatee salaata irraa baha.

 

 

Sheikh Abdurahman Shariif

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 65

Kanas dubbisi!

279: Dhiirri Masjiida dhiisee, salaata manatti salaatuu danda’aa?
270: Bishaaniin qaama qabbaneefachuun Sooma diigaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button