header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

270: Bishaaniin qaama qabbaneefachuun Sooma diigaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Ramadaan dabre kana keessa soomuu dadhabneeti birdilibsitti bishaan guunnee mataa irra kaayannee akkasitti soomaa baanee lafa gammoojjii hamtuu keessa waan turreef, bishaan achirraa jigu sun matarratti nu jiga.

 

 

 

Deebisaa: Bishaan birdilibsii irraa matatti si jigu dhiisii yoo sitti jaabaatte dhiqachuuyyuu dandeessa qabbaneeffachuuf, akka afaaniif funyaan si hin seenne qofa eeggadhu malee. Kanaafuu rakkoo hin qabu.

 

 

 

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 132

Kanas dubbisi!

272: Nama muslima hin tahin waliin nyaata nyaachuun akkam?
269: Dubartiin Surree uffattee Soomuun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button