header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

328: Namni harka mirgaa hin qabne bitaan qaluu danda’aa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Yoo harki mirgaa dhukkubsataa yookaa citaa ta’ee bitaadhaan qaluu ni danda’aa?

 

 

 

 

Deebisaa: Yoo namni sheekhaa hin jirre, yoo namni qalma beeku isa malee hin jirre, harka bitaatiinillee qaluun ni taatii, humaa rakkoo hin qabu.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 58

Kanas dubbisi!

329: Bultiin wallaalummaan karaa haraamaatiin ijaaramte akkami?
324: Dhiigni aadaa yoo namatti dhufe, dawaan ofirraa dhoowwuun taatii?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button