header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

366: Intalti zinaan manatti dhalatte akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii :   intalti  takka yoggaa ilmoo takka dhalte ilmoon tuni maqaa eenyuutiin yaamamti?  eenyuun dhaalti ?  namni ilmoo san heerumsiisu eenyu?

 

 

 

 

 

Deebisaa: ilmoon zinaan manatti dhalatte haadhuma san laalti abbaan yaamamuu hin taatu namni tokkolleen ilmoon tun guddattee addunyaa yoo argatte takkaahuu abbaa diqaalaa itti dalage san  dhaaluu hin dandeessu namticha kalee ilmoo tana zinaa dhalaa irraa  arkate sanillee dhaaluu hin  dadeettu ilmoon tun guddattee yoo addunyaa argatte abbaanilleen dhaaluun dhoorkaa dha ammoo namni ilmoo san heerumsiisu qaadi. Mana mahkamaa dhaqxee an abbaa hin qabu na heerumsiisii jettee gaafatti ilmommaan sun , ammoo dhiirti ifumaa dhaqatee ifumaa fuudha.

 

 

Dr Luwaa’ul Islaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 238

Kanas dubbisi!

367: Nikaha booda aruuza malee itti qanani’uun akkam?
364: Intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Comment

Back to top button