header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

383: Qur’aana gubuun akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii : worri an bira dalagu quraana gubi naan jedhanii anilleen gubuu didee dirqiin na gubsiisanii maali hukmiin ?

 

 

 

 

 

Deebisaa: ulamaan irratti wolkhilaafanii jiran . Gariin gubuu jedha gariin awwaaluu woyya jedhan . Yoo quraanni kun itti taphatamee bakka ijoolleen irra ijjattuufi namni kopheen irra ijjatu taate gubanii sattaruun bareedaadha, yookaan awwaalanii sattaruun bareedaadha

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 191

Kanas dubbisi!

427: Nama raaga bira dhaqe Salaanni isaa akkam?
347: Seerri Laa Ilaaha Illallaah jechuudhaa maali?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button