header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam?

  • Home
  • Firummaa
  • 496: Mana meeytaa waa geeysuu fi achii nyaachuun hukmii shari’aatti akkam?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: irra hedduun namaa hoggaa mana meeytaa kana dhaqan nyaata hin nyaatan,   gariin maallaqa geeysa , gariin horii geeysa , ifii geeyfatee waansaanii kana hin nyaannu jedheeti waan biraa godhata hukmii shari’aa keeysatti achitti waa geeysuu fi nyaachuun dhoorkaa dha?

 

 

 

 

 

Deebisaa waan abbaan manaa takkaahuu kan aakirame if booda dhiise , horii isaa qalachuun dhoorkaadha , midhaan isaallee baafatanii itti fayyadamuun dhoorgaa, ammoo nyaata bilchaate isaanitti geeysuun , feetee ka jiraa geeysitee achitti godhachuun , feetee waan qalatan keetillee gootee nyaataaf geeysuun ,qoonqoo taaziyaadhaa nama guyyaa sadan wolitti dhufu kanaaf gargaarsa gootee yoo nyaata gooteef homaa takkallee hin qabu , garuu ammoo awwaalcha namtichaa jettee qalmiti hukmii shari’aa keeysa hin jirtu bid’aadha waan kana irraa fagaatu

 

 

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 307

Kanas dubbisi!

526: Gaafa xiqqoodhaa haadha tiyyarraa mallaqa hataa ture maal godhuu qaba?
495: Mana namni irraa du’e hanga yoom waa nyaachuun dhoowwama?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button