header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

506: Yeroo heeydii qabutti Qur’aana qara’uu danda’aa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii : nuti dhalaan kun gaa waan dhiirti hin qabne qabna heeydiidha tanaa jecha qur’aana qara’uun naaf dandayamaa? Takkaayuu jawwaalarratti gara bakka adda addaa banadhee yoon qara’e akkam?

 

 

 

 

Deebisaa: ulamaa’iin ahlussunna wol jamaa’aa wonni irratti woliigalan , intalti dhalaa takka barattuu taatuu barsiistuu taatuu haajaan yoo itti jiraatte qur’aana isii harkatti waa uffattee fuutee waan akka kursii irra kaayyattee qara’uu ni dandeessi, takkaahuu kursii irra kaayaniifii mukaan garagalfattee qara’uu ni dandeessi, takkaahuu namni isiidhaa garagalchee , ammoo harka callaan qur’aana hin tuqin , ammoo ta jawwaalaa waa takkallee rakkoo hin qabu irraa qara’uu dandeessa.

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 4
Views: 683

Kanas dubbisi!

508: Zinaa booda nikahni hidhamu akkami? ilmoon yoo argamte hoo zinaan?
500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button