header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

563. Nama Muslima hin tahinitti heerumuun hayyamamaa?

Estimated reading time: < 1 min

Yeroo ammaa kana heeruma jechuu kana hiikni isaa badee jira. Namni ulaagaa fuudhaa heerumaa eeggachuu waan dhiise fakkaata. Intalti Muslimaa takka nama Muslima hin tahinitti heerumuu jechuun kun, shari’aa Islaamaatti dhiisii akkuma aadaattuu waan jiruu miti. Gurbaa akkanaa waliin dabarte jedhan malee, heerumte jechuun akka aadaattuu hin jirtu. Akka shari’aatti yoo as deebine ammoo, intalti Muslimaa takka yoo nama Muslima hin tahinitti heerumte, heerumni isii kun sirrii miti. Waan hayyamamuu miti. Ganda maatii isiitti deebitee nama Rabbitti amanetti heerumuu qabdi. Nama Muslima hin tahinitti heerumuun dhoorkaadha.

Sheikh Abdussalaam Xaahir

 

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 287

Kanas dubbisi!

569: Eega zinaa walitti dalaganii booda nikaaha hidhachuun akkami?
556. Fedhiin qunnamtii saalaa humnaa ol natti tahe, barnootaafi dalagaallee na dhoorke. Maal godhuu qaba?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button