header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

654: Nama raagu bira dhaqanii dawaa fudhachuun akkamitti laallama?

  • Home
  • Aqiidaa
  • 654: Nama raagu bira dhaqanii dawaa fudhachuun akkamitti laallama?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii:  namni tokko warra waa raagu, warra barjee dalaguu fi warra sihrii dalagu bira dhaqee dawaa yoo fudhate maaltu irra jira?

 

 

Deebisaa: Yaa Gabroottan Rabbii! Nabiin Keenya (Salallaahu Aleeyhi Wasallam) akki jedhan, namni warra waa laalu fi warra waa himu, kan tasbee, moora, bunaa, kitaabaa fi kanneen biroo ilaalu bira dhaqe; kan warri kun waan kana hidhadhu, horii bifa kanaa qalii dhiiga dibadhu, yookaan ammoo waan akkasii fidi warroota jedhan bira namni dhaqe, guyyaa afurtamaa salaatni isarraa hin qeebalamu jedhan. Kanaaf jecha bakka akkanaatii dawaa barbaaduun Rabbiin ufitti dallansiisuudha. Saahirtootaa fi falfaltoota bira namni tokkollee akka hin dhaqne waliif dhaamaa irraa fagaadhaa.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 793

Kanas dubbisi!

682: Ummanni Nabi Muhammad SAW dura turan shahaadaa akkamitti jedhan?
627: Qabrii Dhiquun akkamitti laallama?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button