January 18, 2021

    Dhaabbileen Muslimaa Dararaa Faransaay Muslimoota irratti raawwattu dhaabsisuuf UNtti iyyannoo galchan

    Dhaabbileen 36 mootummaan ala tahan kunniin biyyoota 13 irraa kan walitti dhufan yoo tahu, Manni Maree Mirga Namoomaa Dhaabbata Mootummoota…
    January 18, 2021

    Koreen Boordii Hoji Raawwachiistuu Majlisa Federaalaa, rakkooleen Majlisa keessa jiran hatattamaan akka furaman gaafate

    Koreen kun yaa’ii idilee isaa tokkoffaa guyyoota lamaaf geggeessee xumuruu ibse. Yaa’ii kana irratti bakka bu’oonni koree hoji raawwachiistuu Majlisa…