header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

338: Ruku’arratti salaata dhaqqabachuun akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Yoo salaata ruku’a irratti dhaqqabadhe akkamii?

 

 

Deebisaa: Yoo ruku’a irratti dhaqqabatte rakkoon hin jiru. Faatihaa dhaqqabachuu baattullee, osoo inni oli hin jedhin yoo dhaqqabatte rakkoon hin jiru. Namni salaata walakkaa irratti dhaqqabate, akkuma imaamni jiru sanitti, yoo imaamni attahiyyaata irra jiraate attahiyyaatuu waliin ta’aa. Garuu bakki inni salaata irraa hisaabbachuu jalqabu dhaabbii imaamaa irraahi. Yoo fakkeenyaaf attahiyyaatuu maayii irratti dhaqqabatte humaa hin dhaqqabannee salaata kee guutumatti ka’ii salaati. Garuu imaamaa attahiyyaata irratti dhaqqabachuuf sawwaaba salaata jama’aa argatta.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 117

Kanas dubbisi!

341: Hajjii namni deemuu fedhu, bakka kamirraa harramata?
337: Salaata keessatti yoo dogoggorri argame akkam?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button