header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

365: Ilmoo zinaa ifirraa baasuun akkam?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: intalti dhalaa takka yoo ilmoo zinaa if irraa baafte hoo hukmiin isaa maali?

 

 

 

 

Deebisaa: ilmoo gaafachuu dura zinaa irraa gaafachuutu dursa ilmoon zinaa irraa dhufte zinaanis dilii guddoo kabaa’irirraayi ilmoo ifirraa baasuunis akkuma armaa olitti dhageeytani bifa isiin itti ifirraa baasaniintu laallama karuma cufattuu lubbuu baasuun haraami callaadha

 

 

 

Dr Luwaa’ul Islaam

 

 

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 233

Kanas dubbisi!

372: Nikaha malee worra bultii jaarate hukmiin shari’aa maal jetti?
363: zinaa dalaguu fi ilmoo ifirraa baasuu kamtu irra laaftuudha?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button