header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

411: wayta olka’an ruku’aa fi sujuudarraa harka eessa kaayu?

  • Home
  • Ibaadaa
  • 411: wayta olka’an ruku’aa fi sujuudarraa harka eessa kaayu?
Estimated reading time: 1 min

Gaaffii : Salaatarraa wayta olka’an ruku’arraa yookiin sujuudarraa harka olfuudhan moo ufirraa gad rarraasanii?

 

 

 

 

 

 

 

Deebisaa : Harka olfuudhan. Rasuulli Rabbii ? harka ol fuudhuu bakka afur nu ajaje yookaan Rasuulli Rabbii bakka afuritti harka isaa ol fuudhe. Tokkoffaa salaata wayta hidhatan, lammaffaa wayta salaata ruku’aaf gadi bu’an, sadaffaa wayata ruka’arraa ol godhatan, arfaffaa wayta attahiyyaata tokkoffarraa ol ka’an. Wayta afran sani ergamaan Rabbii ? harka isaa ka ol fuudhu ta’e. harka ol fuudhuun sunnadha. Yoo wanti ati gaafatte harka yoo ruku’arraa ol jedhan ol fuudhan moo ni rarraasan ka jedhu taate; harka olfuudhani. Mas’alaa zamana kana ulamaa’iin saudiitiif sheekhi Albaaniin faati wal kilaafa godhan takka takkatu jira; wayta sami’allaah jedhan harka olfuudhan booda ni rarraasan moo qomarratti deebisanii. Sheikh Albaaniin fa’a wanni jedhan harka ni rarraasanii jedhan. Ulamaa’iin warra saudii wanni jedhan; lakki harka hin rarraasanii qomarratti deebisanii jedhani. Kun kilaafa ulamaa’ii jidduu jiruu. Wayta ruka’arraa ol jedhan harka olgodhatanii sami’allaahu liman hamidah jedhan.

 

Sheik Abdurrahmaan Shariif

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 99

Kanas dubbisi!

415: Sunnaawwan salaata zuhuriitiifi asrii akkam?
410: Salaataaf iqaamaa godhuun dubartiidhaaf ni danda’amaahii?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button