header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

507: Tafsiira beekanii qara’uu fi akkasumatti qara’uun garaagarummaa qabaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: namni tokko ka qur’aana wojjiin qara’uu fi ka tafsiiraa wojjiin beeku kamtu irra caalaa woldhabbii qabaa?

 

 

 

 

Deebisaa: wolumaa galattuu qur’aanni kalaama rabbiiti . Kalaamnj rabbii kalaama, takkaayuu qubeen qur’aanaa qubee biraatiin wojjiin woldhabbiin , qubee qur’aanaa a jettee harif qarfii takka jechuudhaaf ajrii kudhan qabda. aliif lam hogga jettu harfii sadihii sadiin kun adda addaan qabdi jechu , tanaaf jecha quraana beekuun qara’uun ajriin isaa harfii rakka irratti ajrii kudhan qabdaa beeku . Ma’anaa wojjiin barannaan inni qur’aanuma tahee worreen  ma’anaa qur’aanaa baratee itti hojjatu ulamaa’ii keessa galti ajriin ammoo akkuma tokko garuu woldhabbiin beekkumsa qur’aanaa baratuun kee darajaa si olfuudha jechu. Tafsiiraan kalaamni rabbii harfiin akkuma hoggaa namni tafsiira hin beekne qara’eetti harfii irratti ajrii argachuun kee akkasuma

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 9
Views: 1301

Kanas dubbisi!

568: Qulqullina malee Qur’aana tuquun akkami? Namni Kiristaanaa Qur’aana tuquu danda’aa?
506: Yeroo heeydii qabutti Qur’aana qara’uu danda’aa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

  1. As wr wb baarakallaahu fiikum rabbiin jazaa caaltuun isiniif haa dachaasu umurii teeysan keeysas barakaa isiniif haa kaayu
    Sagaleelee fataawaa tana akkamitti gadi buufachuun dandahama baarakallaahu fiikum!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button