header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

91: Garaagaraummaan Qur’aan qara’uufi dhaggeeffachuu maali?

  • Home
  • Ibaadaa
  • 91: Garaagaraummaan Qur’aan qara’uufi dhaggeeffachuu maali?
Estimated reading time: 1 min

Gaafii: Namni Qur’aan qara’uufii dhageeffatu akkuma tokko moo waldhaba?

 

 

Deebisaa: Waa hunda dura wanni beekuu qabnu kabajaan Qur’aanni qabu. Qubee Arabii haa ta’uu, qubee biraatiin haa ta’uu, addunyaa tanarratti kitaabni barreeffame tokkolleen ka qubee takka yoo je’an ajrii kudhan argatan hin jiru kalaama Rabbii malee. Nabiin ? akki je’e yoo ALIIF LAAM MIIM jettanii dubbiftan qubeen sadeen Aliflaammiim jecha tokko haa ta’uu malee, harfitti adda addaan Rabbi ajrii namaa kataba. Aliif ajrii kudhan, Laam kudhan, Miimis kudhani. Walitti sawaaba soddoma argatta. Kanaaf jecha wanni Rabbiin akkanatti ajrii namaa katabu Qur’aana malee addunyaa tanarra hin jiru. Kanaafuu gurraan dhaggeeffachuun gaariidha malee akka nama qara’eetti hin laalamu jechu. Akkuma san namni tokko qalbitti qara’a je’ee salaata keessatti afaan isaa walitti qabee osoo hin lullulle suratul faatiyaa qaraee yoo salaate salaanni isaa baaxila. Tanaaf namni tokko hidhii isaa sossoosuu qaba.

Dr. Liwaa’ul Islaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 181

Kanas dubbisi!

155: Du’aa’ii godhanii harka dhungatanii dibachuun akkami?
81: Haadhaafi Abbaa kiyyarraa hajjii godhuu dandahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button