Browsing Tag

Ogbarruu

- Advertisement -

- Advertisement -

Goljaa

Qophii : Abu Ibtisam Goljaan sanyii Booyyee ti. Eddoon jireenya isaatis ardii Afriikaa ti. Sanyiin goljaa lama yoo ta’u, Goljaa

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Leenca

Leenci bineensota gurguddoo gootummaan beekaman keessaa sadarkaa duraa irratti argama. Sanyiiwwan adurree ykn ammoo Big Cat

- Advertisement -

Fire fox

Namoonni intarneeta fayyadamnu browser intarneetaa Fire fox jedhamu akka gaaritti beekna. Fire fox jechuun maal jechuudha? Fire

- Advertisement -

Dhaddee

Dhaddee-Bineensa xiqqaa Leencaa fi Qeerransa ofirraa faccisuu danda’u.Uumamni kun qaama isaa irraa meeshaa waraanaa kan