Browsing Tag

Tafakkur

Umbrella Bird

Simbirri tun afaan Ingiliffaatiin Umbrellabird jedhamti. Umbrella jechuun afaan oromootiin dibaabee ykn amaariffaan "ጃንጥላ"

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Wiizil

Uumamni barruu tana keessatti laallu Wiizil jedhama. Wiizil bineensa xiqqaadha. Bineensi kun hoosiftoota foon sooratan keessatti

- Advertisement -

Gadamsa

Barruu tana keessatti gara biyya keenyaa deebinee uumama biyyi teenya ittiin beekamtu tokko ilaalla. Imalli keenyas Bosona

- Advertisement -

Gaalaaksii

Rabbiin warra sammuu qabu ykn warra waa xiinxallu hoggaa jedhu warra akkam baana. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

- Advertisement -

Amaazoon

Dachiin teenya tun waa hedduun badhaafamtee jirti. Lubbu qabeeyyii fi Lubbu dhabeeyyii dabalatee waan hedduun guutamtee jirti.

- Advertisement -