- Advertisement -

Aye Aye

Akkuma beekamu bosona keessa uumama ajaa’ibaa heddutu argama. Bosona Madagaaskar keessattis uumama addaa halkan halkan qofa

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Walrus

Uumamni Walrus (Waalras) jedhamu kun naannoo bishaan qabbanaawaa keessatti argama. Waalras bineensa Siil jedhamuun walitti

- Advertisement -

- Advertisement -